The Smokehouse

3306 Roland Ave
San Antonio,TX
78210

(210) 333-9548