Garden Tea Lounge

2375 NW Military Hwy
San Antonio, TX
78231

(210) 308-8327