Godai Sushi Bar & Japanese Restaurant

11203 West Ave
San Antonio,TX
78213

(210) 348-6781